محیط زیست

آلودگی هوادرتهران

سالانه 5 تا 6 هزار نفر قرباني آلودگی هوا درتهران

سالانه بین 5 تا 6 هزار نفر بر اثر آلودگی هوا در شهر تهران جان خود را از دست می دهند.

همه ی افرادی که در مناطق تحت شرایط "هشدار" سکونت دارند یا تردد می کنند، تحت تاثیر عوارض خفیف آلودگی هوا قرار می گیرند، امابیماران قلبی و تنفسی، کودکان وافراد مسن بیش از همه دچار این عوارض می شوند.

سعید متصدی، متخصص بهداشت محیط و آلودگی هوا و عضو هیئت علمی دانشگاه علوم پزشکی شهید بهشتی گفت :

سردرد، سرگیجه،سوزش چشم، بی حوصلگی از جمله عوارض خفیف آلودگی هواست که در همه ی افراد دیده می شود و البته گروه های خاص از جمله بیماران، کودکان و سالمندان بیش از همه تحت تاثیر این عوارض هستند.

وی افزود: بر اساس اطلاعات موجود به طور کلی سالانه بین 5 تا 6 هزار نفر بر اثر آلودگی هوا در شهر تهران جان خود را از دست می دهند که بیشتر این مرگ ها به علت آلودگی هوا در روزهایی است که در وضعیت هشدار یا اضطرار قرار داریم.

افرادی که در برابر آلودگی هوا بیشتر در معرض خطرند، شامل:

بیماران قلبی- عروقی، بیماران تنفسی، کودکان، افراد مسن،ورزشکاران و افرادی هستند که در این روزها فعالیت و تحرک بدنی بیشتری دارند، ولی به طور کلی همه ی مردمی که در شرایط هشدار آلودگی هوا قرار می گیرند تحت تاثیر عوارض خفیف تا شدید آلودگی هوا هستند.

به نظرم جالب آمدتااين بخش راهم پيوست نمايم:

ماده‌ 104 -  به‌منظور حفاظت‌ از محيط‌ زيست‌ و بهره‌گيري‌ پايدار از منابع‌ طبيعي‌ كشور، اجراي‌ موارد زير الزامي‌ است‌:

 الف‌ - بهره‌برداري‌ از منابع‌ طبيعي‌ كشور بايد براساس‌ توان‌ بالقوه‌ منابع‌ صورت‌ گيرد. بدين‌ منظور دولت‌ موظف‌ است‌ ضمن‌ حفظ‌ روند رشد توليدات‌ و بهره‌برداري‌ پايدار از منابع‌، با اجراي‌ طرحهايي‌ از قبيل‌ "تعادل‌ دام‌ و مرتع‌"، "خروج‌ دام‌ از جنگل‌" و "تأمين‌ علوفه‌ دام‌ و سوخت‌ جنگل‌نشينان‌ ،  عشاير و روستائيان‌، حفظ‌ و حراست‌ از منابع‌ پايه‌ و ذخائر ژنتيكي‌، هماهنگي‌ در مديريت‌ يكپارچه‌ منابع‌ پايه‌ و نهادينه‌كردن‌ مشاركت‌ مردم‌ در برنامه‌ريزي‌، تصميم‌گيري‌ و اجراء"  ترتيبي‌ اتخاذ نمايد كه‌ تعادل‌ محيط‌ زيست‌ نيز حفظ‌ شود.

 آيين‌نامه‌ اجرائي‌ اين‌ بند مشتمل‌ بر ضوابط‌ زيست‌ محيطي‌ موردنظر، با پيشنهاد مشترك‌ سازمان‌ حفاظت‌ محيط‌ زيست‌ و وزارتخانه‌هاي‌ كشاورزي‌ و  جهاد سازندگي‌ به‌تصويب‌ هيأت‌ وزيران‌ خواهد رسيد.

 ب‌ - به‌منظور تقويت‌ و پشتيباني‌ از "سازمانهاي‌ غيردولتي‌ حامي‌ محيط‌ زيست‌ و منابع‌ طبيعي‌"، كمكهاي‌ مالي‌ اشخاص‌ حقيقي‌ و حقوقي‌ به‌اين‌ سازمانها به‌ عنوان‌ هزينة‌ قابل‌ قبول‌ تلقي‌ مي‌شود. اين‌ كمكها كه‌ به‌ حساب‌ خاصي‌ در خزانه‌ واريز مي‌گردد، دريافت‌ و براساس‌ آيين‌نامه‌اي‌ كه‌ به‌ پيشنهاد سازمان‌ برنامه‌ و بودجه‌ و سازمان‌ حفاظت‌ محيط‌ زيست‌ و وزارت‌ جهاد سازندگي‌ تهيه‌ و به‌تصويب‌ هيأت‌ وزيران‌ مي‌رسد و مشتمل‌ بر حداكثر ميزان‌ كمكها و نحوة‌ اعطاي‌ آنهاست‌، در اختيار اين‌ سازمانها قرار خواهد گرفت‌.

 ج‌ - به‌منظور كاهش‌ عوامل‌ آلوده‌كنندة‌ محيط‌ زيست‌، بالاخص‌ در مورد منابع‌ طبيعي‌ و منابع‌ آب‌ كشور، واحدهاي‌ توليدي‌ موظفند براي‌ تطبيق‌ مشخصات‌ فني‌ خود با ضوابط‌ محيط‌ زيست‌ و كاهش‌ آلودگيها اقدام‌ كنند. هزينه‌هاي‌ انجام‌ شده‌ در اين‌ مورد به‌عنوان‌ هزينه‌هاي‌ قابل‌ قبول‌ واحدها منظور مي‌گردد.

 از واحدهائي‌ كه‌ از انجام‌ اين‌ امر خودداري‌ نمايند و فعاليتهاي‌ آنها باعث‌ آلودگي‌ و تخريب‌ محيط‌ زيست‌ گردد، جريمه‌ متناسب‌ با خسارت‌ وارده‌ اخذ و به‌درآمد عمومي‌ واريز مي‌گردد تا در قالب‌ لوايح‌ بودجه‌ سنواتي‌ براي‌ اجراي‌ طرحهاي‌ سالم‌ سازي‌ محيط‌ زيست‌ هزينه‌ شود. آيين‌نامه‌ اين‌ بند مشتمل‌ بر مبلغ‌ و چگونگي‌ اخذ جرايم‌ و نحوة‌ هزينة‌ آن‌ به‌ پيشنهاد سازمان‌ حفاظت‌ محيط‌ زيست‌ به‌تصويب‌ هيأت‌وزيران‌ مي‌رسد.

 د - دولت‌ مكلف‌ است‌ در طول‌ برنامه‌ سوم‌ نسبت‌ به‌ كاهش‌ ميزان‌ آلودگي‌ هواي‌ شهرهاي‌ تهران‌، مشهد، تبريز، اهواز، اراك‌، شيراز و اصفهان‌ در حد استانداردهاي‌ سازمان‌ بهداشت‌ جهاني‌ اقدام‌ نمايد. آيين‌نامه‌ اجرائي‌ اين‌ بند همان‌ آيين‌نامه‌ اجرائي‌ تبصره‌ (82) قانون‌ برنامه‌ پنجساله‌ دوم‌ توسعه‌ اقتصادي‌، اجتماعي‌ و فرهنگي‌ جمهوري‌ اسلامي‌ ايران‌ مصوب‌ 20/9/1373 مي‌باشد.

 هـ - به‌منظور جلوگيري‌ از آلودگي‌ و ساماندهي‌ ساحل‌ درياي‌ خزر، دولت‌ موظف‌ است‌ نسبت‌ به‌ آزادسازي‌ حريم‌ دريا اقدام‌ نمايد.

 و - براي‌ تشويق‌ انتقال‌ واحدهاي‌ توليدي‌ و صنعتي‌ مستقر در داخل‌ محدوده‌ شهرهاي‌ كشور تمهيدات‌ زير اتخاذ مي‌گردد:

 1- تغيير كاربري‌ عرصه‌ و اعيان‌ كارخانجات‌ طبق‌ ضوابط‌ شهرداري‌ها و با توافق‌ مالكين‌ حقيقي‌ و حقوقي‌ امكان‌ پذير خواهد بود.

 2- وزارتخانه‌هاي‌ نفت‌، نيرو  و  پست‌ و تلگراف‌ و تلفن‌ موظفند نسبت‌ به‌ خريد حق‌الامتياز وحق‌الاشتراك‌ و ساير امتيازات‌ مربوط‌ به‌ انشعاب‌ گاز، آب‌، برق‌ و تلفن‌ محل‌ قبلي‌ واحد مربوطه‌ به‌ قيمت‌ عادلانه‌ روز و يا انتقال‌ امتيازات‌ يادشده‌ ، به‌ متقاضياني‌ كه‌ صاحب‌ امتياز معرفي‌ مي‌نمايد در اسرع‌ وقت‌ و بدون‌ مطالبه‌ وجه‌ اقدام‌ نمايد.

 ز - به‌منظور كاهش‌ آلودگي‌ هوا درتهران‌ بزرگ‌ موارد ذيل‌ در طي‌ سال‌ اول‌ برنامه‌ سوم‌ انجام‌ مي‌گيرد:

 1- كليه‌ وزارتخانه‌ها،مؤسسات‌، شركت‌هاي‌ دولتي‌ و دستگاههاي‌ اجرائي‌ كه‌ بنحوي‌ از بودجه‌ عمومي‌ استفاده‌ مي‌كنند موظفند نسبت‌ به‌ رفع‌ عيوب‌ منجر به‌توليد آلودگي‌ خودروهاي‌ خود (از هرنوعي‌ كه‌ باشند) اقدام‌ نمايند.

 2- شهرداري‌ تهران‌ موظف‌ است‌ خودروها و اتوبوس‌هاي‌ دچار نقص‌ فني‌ منجر به‌ سوخت‌ بد خود را تعمير واصلاح‌ نمايد.

 3- تمديد جواز كار تاكسي‌ ها و ميني‌بوس‌هاي‌ تحت‌ پوشش‌ منوط‌ به‌ نداشتن‌ نقص‌ فني‌ منجر به‌ايجاد آلودگي‌ است‌.

 4- ساليانه‌ مبلغ‌ بيست‌ ميليارد (000  000  000  20) ريال‌ در اختيار سازمان‌ حفاظت‌ محيط‌ زيست‌ قرار مي‌گيرد تا منحصرا" مصروف‌ كمك‌ به‌ بخشي‌ از هزينه‌ موتورسيكلت‌ها و سواري‌هاي‌ شخصي‌ داراي‌ نقص‌ فني‌ شود كه‌ آلودگي‌ ايجاد مي‌كنند و متقاضي‌ كمك‌ هستند.

 5 - از سال‌ دوم‌ برنامه‌ سوم‌ آلوده‌سازي‌ هوا توسط‌ موتورسيكلت‌ها و خودروها (از هرنوع‌ كه‌ باشند) جرم‌ محسوب‌ ميشود و متخلف‌ (راننده‌) به‌جزاي‌ نقدي‌ پانصدهزار
 (000 500) ريال‌ درهر نوبت‌ تخلف‌ محكوم‌ ميشود نوبت‌ بعدي‌ احتساب‌ تخلف‌، حداقل‌ گذشت‌ يك‌ هفته‌ از تخلف‌ قبلي‌ و ارتكاب‌ جرم‌ ميباشد.

 ماده‌ 105 -  كليه‌ طرحها و پروژه‌هاي‌ بزرگ‌ توليدي‌ و خدماتي‌ بايد پيش‌ از اجرا و در مرحلة‌ انجام‌ مطالعات‌ امكان‌ سنجي‌ و مكان‌يابي‌، براساس‌ ضوابط‌ پيشنهادي‌ شوراي‌ عالي‌ حفاظت‌ محيط‌ زيست‌ و مصوب‌ هيأت‌ وزيران‌ مورد ارزيابي‌ زيست‌ محيطي‌ قرار گيرد. رعايت‌ نتايج‌ ارزيابي‌ توسط‌ مجريان‌ طرحها و پروژه‌هاي‌ مذكور الزامي‌ است‌. نظارت‌ بر حسن‌ اجراي‌ اين‌ ماده‌ برعهدة‌ سازمان‌ برنامه‌ و بودجه‌ مي‌باشد.

 تبصره‌ -  سازمان‌ حفاظت‌ محيط‌ زيست‌ موظف‌ است‌ راهكارهاي‌ عملي‌ و اجرائي‌ پروژه‌هاي‌ عمراني‌ و اشتغال‌ زائي‌ در مناطق‌ حفاظت‌ شده‌ را به‌طريقي‌ فراهم‌ نمايد كه‌ ضمن‌ رعايت‌ مسائل‌ زيست‌ محيطي‌، طرحهاي‌ توسعه‌ عمراني‌ متوقف‌ نگردد.

آيا به نظرشمااين قوانين براي جلوگيري وياحداقل كاهش آلودگي هوادرپايتخت كفايت مي نمايد؟؟

 

 

 

 

+ نوشته شده در  یکم بهمن 1387ساعت 1:16  توسط روناک   |